Squad
Appearances
sorting
Name
Joshua Kennedy 2751' 31 31 - 2 17 4 - -
Keiji Tamada 2290' 29 27 2 15 13 2 - -
Marcus Tulio Tanaka 2534' 29 28 1 - 6 7 - -
Igor Burzanović 1258' 27 16 11 14 4 3 1 -
Danilson Córdoba 1923' 26 21 5 3 4 6 - -
Mu Kanazaki 1950' 25 24 1 14 4 4 - -
Magnum 2326' 31 29 2 18 2 3 - -
Yoshizumi Ogawa 2048' 34 19 15 6 2 3 - -
Takahiro Masukawa 2861' 32 32 - - 1 2 1 -
Naoshi Nakamura 2019' 27 24 3 15 1 6 1 -
Shohei Abe 2535' 31 28 3 1 - 3 - -
Alex 971' 25 11 14 5 - 3 - -
Mitsuru Chiyotanda 691' 16 7 9 - - 3 - -
Shinta Fukushima - 1 - 1 - - - - -
Koji Hashimoto - - - - - - - - -
Ryota Isomura - - - - - - - - -
Yuki Maki 205' 6 1 5 - - - - -
Genta Matsuo - - - - - - - - -
Seigo Narazaki 3060' 34 34 - - - 1 - -
Koji Nishimura - - - - - - - - -
Keita Sugimoto 376' 18 1 17 1 - 1 - -
Taishi Taguchi - - - - - - - - -
Yoshinari Takagi - - - - - - - - 1
Akira Takeuchi 184' 6 2 4 - - - - -
Hayuma Tanaka 2926' 33 33 - 3 - 4 - -
Keiji Yoshimura 648' 14 6 8 4 - - - -
Sho Hanai - - - - - - - - -
Toru Hasegawa - - - - - - - - -
Tomohiro Tsuda - - - - - - - - -