Squad
Appearances
sorting
Name
Joshua Kennedy 2790' 31 31 - - 20 1 - -
Keiji Tamada 2825' 33 32 1 17 14 - - -
Jungo Fujimoto 2679' 33 32 1 15 9 7 - -
Marcus Tulio Tanaka 2728' 31 31 - 1 6 5 - -
Igor Burzanović 789' 22 8 14 7 3 3 - -
Ryota Isomura 559' 20 6 14 5 3 2 - -
Kensuke Nagai 1070' 27 8 19 3 3 2 - -
Naoshi Nakamura 1946' 27 23 4 17 3 5 - -
Yoshizumi Ogawa 2936' 34 34 - 13 3 3 - -
Takahiro Masukawa 2927' 33 33 - 2 1 3 - -
Hayuma Tanaka 2966' 34 34 - 6 1 3 - -
Shohei Abe 2661' 32 30 2 3 - 3 - -
Alex 394' 11 4 7 1 - 1 - -
Tatsuya Arai - - - - - - - - -
Mitsuru Chiyotanda 583' 17 5 12 - - 3 - -
Danilson Córdoba 1916' 23 21 2 3 - 9 - -
Sho Hanai 7' 1 - 1 - - - - -
Koji Hashimoto 26' 3 - 3 - - - - -
Mu Kanazaki 371' 12 3 9 3 - 1 - -
Hikaru Kuba 57' 2 1 1 1 - - - -
Seigo Narazaki 2136' 24 24 - 1 - - - -
Koji Nishimura - - - - - - - - -
Taishi Taguchi 13' 3 - 3 - - - - -
Yoshinari Takagi 924' 11 10 1 - - 2 - -
Teruki Tanaka 21' 1 - 1 - - - - -
Makito Yoshida 118' 5 1 4 2 - - - -
Keiji Yoshimura 218' 6 3 3 2 - 1 - -
Toru Hasegawa - - - - - - - - -
Genta Matsuo - - - - - - - - -
Tomohiro Tsuda - - - - - - - - -