ACB Lagos Season 1989/1990 1 Players/Coaches
ACB Lagos Season 1988/1989 2 Players/Coaches
ACB Lagos Season 1987/1988 3 Players/Coaches
ACB Lagos Season 1986/1987 3 Players/Coaches
ACB Lagos Season 1985/1986 3 Players/Coaches
ACB Lagos Season 1984/1985 1 Players/Coaches
ACB Lagos Season 1981/1982 1 Players/Coaches
ACB Lagos Season 1980/1981 1 Players/Coaches
ACB Lagos Season 1978/1979 1 Players/Coaches