CD Godoy Cruz Season 2014/2015 31 Players/Coaches
CD Godoy Cruz Season 2013/2014 32 Players/Coaches
CD Godoy Cruz Season 2012/2013 35 Players/Coaches
CD Godoy Cruz Season 2011/2012 37 Players/Coaches
CD Godoy Cruz Season 2010/2011 31 Players/Coaches
CD Godoy Cruz Season 2009/2010 31 Players/Coaches
CD Godoy Cruz Season 2008/2009 28 Players/Coaches
CD Godoy Cruz Season 2007/2008 24 Players/Coaches
CD Godoy Cruz Season 2006/2007 33 Players/Coaches
CD Godoy Cruz Season 2005/2006 18 Players/Coaches
CD Godoy Cruz Season 2004/2005 13 Players/Coaches
CD Godoy Cruz Season 2003/2004 14 Players/Coaches
CD Godoy Cruz Season 2002/2003 8 Players/Coaches
CD Godoy Cruz Season 2001/2002 10 Players/Coaches
CD Godoy Cruz Season 2000/2001 9 Players/Coaches
CD Godoy Cruz Season 1999/2000 9 Players/Coaches
CD Godoy Cruz Season 1998/1999 7 Players/Coaches
CD Godoy Cruz Season 1997/1998 8 Players/Coaches
CD Godoy Cruz Season 1996/1997 9 Players/Coaches
CD Godoy Cruz Season 1995/1996 9 Players/Coaches
CD Godoy Cruz Season 1994/1995 6 Players/Coaches
CD Godoy Cruz Season 1993/1994 1 Players/Coaches
CD Godoy Cruz Season 1990/1991 1 Players/Coaches
CD Godoy Cruz Season 1989/1990 1 Players/Coaches
CD Godoy Cruz Season 1988/1989 1 Players/Coaches
CD Godoy Cruz Season 1967/1968 1 Players/Coaches
CD Godoy Cruz Season 1933/1934 1 Players/Coaches
CD Godoy Cruz Season 1932/1933 1 Players/Coaches