CD Godoy Cruz Season 2015/2016 15 Matches
CD Godoy Cruz Season 2014/2015 38 Matches
CD Godoy Cruz Season 2013/2014 39 Matches
CD Godoy Cruz Season 2012/2013 41 Matches
CD Godoy Cruz Season 2011/2012 49 Matches
CD Godoy Cruz Season 2010/2011 44 Matches
CD Godoy Cruz Season 2009/2010 39 Matches
CD Godoy Cruz Season 2008/2009 37 Matches
CD Godoy Cruz Season 2006/2007 40 Matches