Scarborough FC Season 2007/2008 1 Players/Coaches
Scarborough FC Season 2006/2007 6 Players/Coaches
Scarborough FC Season 2005/2006 16 Players/Coaches
Scarborough FC Season 2004/2005 22 Players/Coaches
Scarborough FC Season 2003/2004 25 Players/Coaches
Scarborough FC Season 2002/2003 17 Players/Coaches
Scarborough FC Season 2001/2002 10 Players/Coaches
Scarborough FC Season 2000/2001 8 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1999/2000 5 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1998/1999 3 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1997/1998 9 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1996/1997 11 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1995/1996 8 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1994/1995 4 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1993/1994 4 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1992/1993 5 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1991/1992 2 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1990/1991 5 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1989/1990 7 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1988/1989 6 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1987/1988 5 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1986/1987 6 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1985/1986 1 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1984/1985 1 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1983/1984 2 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1982/1983 2 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1980/1981 1 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1979/1980 1 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1978/1979 2 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1977/1978 1 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1976/1977 1 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1975/1976 1 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1972/1973 3 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1971/1972 3 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1970/1971 4 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1969/1970 4 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1966/1967 1 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1965/1966 1 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1963/1964 1 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1962/1963 1 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1961/1962 1 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1953/1954 1 Players/Coaches
Scarborough FC Season 1934/1935 1 Players/Coaches