30. Round
08/07/2011 17:00 WA Tlemcen WA Tlemcen - ASO Chlef ASO Chlef 1:0
08/07/2011 17:00 USM Alger USM Alger - USM Annaba USM Annaba 3:0
08/07/2011 17:00 JS Kabylie JS Kabylie - MC Alger MC Alger 0:0
08/07/2011 17:00 JSM Béjaïa JSM Béjaïa - CA Bordj Bou Arreridj CA Bordj Bou Arreridj 3:0
08/07/2011 17:00 USM El Harrach USM El Harrach - MC El Eulma MC El Eulma 1:1
08/07/2011 17:00 USM Blida USM Blida - AS Khroub AS Khroub 0:1
08/07/2011 17:00 MC Saïda MC Saïda - MC Oran MC Oran 1:0
08/07/2011 17:00 ES Sétif ES Sétif - CR Bélouizdad CR Bélouizdad 2:0