Club career

Riffa SC
Bahrain
Forward
01/2020 - 06/2021
#
07/2017 - 12/2019 Malkiya Club Forward
07/2016 - 06/2017 Riffa SC Forward

Internationals