Squad
Appearances
sorting
Name
Yoshio Furukawa 90' 1 1 - - - - - -
Ryuzo Hiraki 90' 1 1 - - - - - -
Isao Iwabuchi 90' 1 1 - - - - - -
Tadao Kobayashi 90' 1 1 - - - - - -
Waichiro Omura 90' 1 1 - - - - - -
Michihiro Ozawa 90' 1 1 - - - - - -
Hiroaki Sato 90' 1 1 - - - - - -
Yasuo Takamori 90' 1 1 - - - - - -
Masanori Tokita 90' 1 1 - - - - - -
Masao Uchino 90' 1 1 - - - - - -
Shigeo Yaegashi 90' 1 1 - - - - - -
Taizo Kawamoto - - - - - - - - -
Isamu Kinoshita - - - - - - - - -
Akira Kitaguchi - - - - - - - - -
Kakuichi Mimura - - - - - - - - -
Ken Naganuma - - - - - - - - -
Yukio Shimomura - - - - - - - - -
Takashi Takabayashi - - - - - - - - -