Squad
Appearances
sorting
Name
Ryoichi Maeda 2970' 33 33 - - 17 3 - -
Gilsinho 1579' 21 19 2 12 6 4 - -
Daisuke Nasu 2970' 33 33 - - 4 6 - -
Sho Naruoka 1990' 33 22 11 17 3 5 - -
Norihiro Nishi 2051' 31 31 - 31 3 5 - -
Joo-ho Park 2070' 23 23 - 1 2 5 - -
Keun-ho Lee 1080' 12 12 - 4 1 - - -
Kota Ueda 2122' 26 24 2 5 1 4 - -
Kosuke Yamamoto 1913' 30 19 11 2 1 2 - -
Tomoyuki Arata 239' 13 1 12 - - - - -
Robert Cullen 5' 1 - 1 - - - - -
Keisuke Funatani 1243' 25 16 9 15 - 1 - -
Naoki Hatta 1484' 17 16 1 - - - - -
Song-Su Hwang - - - - - - - - -
Kenichi Kaga 1080' 12 12 - - - 1 - -
Jo Kanazawa 486' 15 3 12 - - 2 - -
Yoshikatsu Kawaguchi 1486' 17 17 - 1 - 1 - -
Masahiro Koga 963' 12 11 1 - - 1 1 -
Yuichi Komano 2070' 23 23 - - - 2 - -
Woo-Jin Lee 2377' 27 27 - 3 - 3 - -
Takuya Matsuura 341' 10 2 8 - - - - -
Kentaro Oi 1293' 16 14 2 1 - 1 - -
Ryu Okada 296' 8 4 4 2 - 2 - -
Minoru Suganuma 507' 18 1 17 1 - 2 - -
Shuto Yamamoto 867' 11 10 1 2 - 3 - -
Ryohei Yamazaki 131' 4 1 3 - - - - -
Shinnosuke Honda - - - - - - - - -
Yusuke Inuzuka - - - - - - - - -
Takuya Ohata - - - - - - - - -
Akihiko Takeshige - - - - - - - - -