Squad
Appearances
sorting
Name
Naoki Ishihara 1840' 33 17 16 6 9 2 - -
Rafael Marques 1951' 23 22 1 2 8 3 - -
Yuki Fukaya 2094' 25 25 - 3 6 3 - -
Chun-Soo Lee 1409' 16 16 - 6 3 4 - -
Kazuhiro Murakami 2368' 29 27 2 3 3 3 - 1
Mato Neretljak 1747' 26 19 7 - 3 3 1 1
Jun Kanakubo 1200' 19 12 7 9 2 3 - -
Shusuke Tsubouchi 2155' 26 25 1 3 2 4 - 1
Yoshihito Fujita 438' 6 6 - 4 1 - - -
Hayato Hashimoto 1130' 19 14 5 9 1 - - -
Norio Suzuki 1522' 19 19 - 9 1 6 - -
Young-Hak An 945' 17 12 5 6 - 4 - 1
Takuya Aoki 1946' 26 20 6 3 - 2 - -
Dudu 38' 4 - 4 - - - - -
Koji Ezumi - - - - - - - - -
Chikara Fujimoto 1867' 26 24 2 14 - 5 1 -
Shunsuke Fukuda 424' 7 3 4 - - 3 - -
Masaiko Ichikawa 1097' 23 13 10 10 - 1 - -
Shin Kanazawa 2334' 29 27 2 5 - 5 - -
Masakazu Kihara 5' 1 - 1 - - - - -
Takashi Kitano 3060' 34 34 - - - - - -
Ho Lee 843' 15 9 6 2 - 3 1 -
Taisuke Miyazaki 7' 1 - 1 - - - - -
Yong-Duk Seo 8' 1 - 1 - - - - -
Arata Sugiyama 1506' 23 16 7 3 - 3 - -
Kohei Tokita 45' 3 - 3 - - - - -
Tomoya Uchida 400' 9 4 5 3 - 1 - -
Daisuke Watabe 940' 16 10 6 2 - - - -
Keiki Shimizu - - - - - - - - -
Daisuke Tada - - - - - - - - -
Taishi Tsukamoto - - - - - - - - -