Squad
Defender
Joshua Uwakhonye Germany 16/08/2005
Manager
Sven Schuchardt Germany 27/04/1972