Squad
Appearances
sorting
Name
Davi 1503' 17 17 - 2 10 4 - -
Keiji Tamada 2142' 27 24 3 7 8 1 - -
Joshua Kennedy 1171' 15 14 1 5 6 2 - -
Magnum 1567' 22 20 2 13 4 2 3 -
Maya Yoshida 2532' 30 28 2 - 4 2 - -
Igor Burzanović 973' 13 11 2 4 3 4 1 -
Yoshizumi Ogawa 2767' 33 30 3 3 3 3 1 -
Yuki Maki 901' 21 6 15 2 2 1 - -
Keita Sugimoto 778' 27 6 21 6 2 2 - -
Tomohiro Tsuda 276' 11 2 9 2 1 - - -
Keiji Yoshimura 2133' 30 26 4 9 1 5 - -
Shohei Abe 2506' 32 28 4 6 - 2 - -
Alex 903' 14 12 2 8 - 2 - -
Milos Bajalica 1078' 13 12 1 1 - 2 - -
Shinta Fukushima 118' 3 2 1 2 - - - -
Sho Hanai 42' 2 - 2 - - - - -
Toru Hasegawa 90' 1 1 - - - - - -
Koji Hashimoto 11' 1 - 1 - - - - -
Koichi Hirono 540' 6 6 - - - 1 - -
Takahiro Masukawa 2430' 27 27 - - - 4 - -
Naoshi Nakamura 2315' 30 28 2 14 - 8 - -
Seigo Narazaki 2340' 26 26 - - - 1 - -
Koji Nishimura 90' 1 1 - - - - - -
Masaya Sato 93' 2 1 1 - - 1 - -
Taishi Taguchi 8' 1 - 1 - - - - -
Akira Takeuchi 808' 13 9 4 5 - 4 - -
Hayuma Tanaka 2337' 29 26 3 2 - 3 - -
Kei Yamaguchi 1125' 24 11 13 6 - 1 - -
Yoshiki Hiraki - - - - - - - - -
Ryota Isomura - - - - - - - - -
Hikaru Kuba - - - - - - - - -
Genta Matsuo - - - - - - - - -
Oribe Niikawa - - - - - - - - -