Referee Country W D L
Gennady Kulichenkov 4 4 0 0 1 0 0 0
Sergei Gusev 3 1 1 1 0 0 0 0
Igor Siner 3 1 1 1 0 1 0 0
Nikolay Ivanov 2 2 0 0 3 0 0 0
Sergey Lapochkin Sr. 2 2 0 0 1 0 0 0
Taras Bezoubiak 2 0 0 2 0 0 0 0
Lom-Ali Ibragimov 2 2 0 0 0 0 0 0
Victor Yapryntsev 2 2 0 0 0 0 0 0
Sergei Khusainov 1 0 1 0 1 0 0 0
Garyafy Zhafyarov 1 0 0 1 1 0 0 0
Georg Dardenne 1 0 0 1 0 0 0 0
Victor Filippov 1 1 0 0 0 0 0 0
Nikolay Frolov 1 0 1 0 0 0 0 0
Jacek Granat 1 1 0 0 0 0 0 0
Aleksandr Lapin 1 1 0 0 0 0 0 0
Nikolay Levnikov 1 1 0 0 0 0 0 0
Rusmir Mrković 1 0 1 0 0 0 0 0