Referee Country W D L
Dmitriy Dmitryev 4 0 0 4 0 1 0 0
Vitaliy Sevostsyanik 4 1 2 1 0 0 0 0
Sergey Tsinkevich 3 2 0 1 1 0 0 0
Viktor Shimusik 3 1 1 1 0 1 0 0
Dmitriy Dolya 2 0 1 1 0 0 0 0
Nikita Pireev 2 1 0 1 0 1 0 0
Andrey Divakov 1 0 1 0 0 0 0 0
Pavel Koronets 1 1 0 0 0 0 0 0
Mikhail Lavskiy 1 0 1 0 0 0 0 0
Gennadiy Levchuk 1 0 0 1 0 1 0 0
Sergey Lobatsevich 1 0 0 1 0 0 0 0
Vadim Panchenko 1 0 1 0 0 0 0 0
Ivan Safaryan 1 0 0 1 0 0 0 0
Denis Shcherbakov 1 1 0 0 0 0 0 0
Andrey Soroka 1 1 0 0 0 0 0 0