Referee Country W D L
Bhaskaran Santosh Kumar 2 1 1 0 0 1 0 0
Ranjit Bakshi 1 1 0 0 0 0 0 0
Tanmay Dhar 1 0 1 0 0 0 0 0
Ajit Dutta 1 0 0 1 0 0 0 0
Ajitkumar Lairenlakpam 1 0 0 1 0 1 0 0
Coimbatore Srikrishna 1 1 0 0 0 0 0 0
Om Prakash Thakur 1 1 0 0 0 0 0 0