Referee Country W D L
Takuto Okabe 9 3 3 3 0 0 0 0
Masuya Ueda 9 3 1 5 0 2 0 0
Hayato Shimizu 8 1 5 2 0 0 0 0
Akihiko Ikeuchi 6 2 1 3 0 0 0 0
Futoshi Nakamura 6 2 2 2 0 0 0 0
Yūsuke Araki 5 1 3 1 0 0 0 0
Koichiro Fukushima 5 0 2 3 0 0 0 0
Yuichi Nishimura 4 1 1 2 1 0 0 0
Masaaki Iemoto 4 0 3 1 0 0 0 0
Yoshiro Imamura 4 1 2 1 0 0 0 0
Hiroki Kasahara 4 0 2 2 0 0 0 0
Koei Koya 4 1 0 3 0 0 0 0
Hajime Matsuo 4 1 1 2 0 0 0 0
Jumpei Iida 3 1 0 2 0 0 0 0
Shu Kawamata 3 0 1 2 0 0 0 0
Koji Takasaki 3 0 0 3 0 0 0 0
Ryo Tanimoto 3 0 1 2 0 0 0 0
Minoru Tōjō 3 2 0 1 0 0 0 0
Yudai Yamamoto 3 0 2 1 0 1 0 0
Atsushi Kamimura 2 0 2 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Takafumi Mikuriya 2 0 0 2 0 0 0 0
Nobutsugu Murakami 2 0 0 2 0 0 0 0
Hiroyoshi Takayama 2 0 2 0 0 0 0 0
Yoshimi Yamashita 2 0 1 1 0 0 0 0
Khamis Al Marri 1 0 0 1 0 0 0 0
Mario Díaz de Vivar 1 1 0 0 0 0 0 0
Guillermo Guerrero 1 0 1 0 0 0 0 0
Tomohiro Inoue 1 1 0 0 0 0 0 0
Akihito Kawasaki 1 0 0 1 0 0 0 0
Hiroyuki Kimura 1 1 0 0 0 0 0 0
Yosuke Kubota 1 1 0 0 0 0 0 0
Amin Omar 1 0 0 1 0 0 0 0
Hettikamkanamge Perera 1 1 0 0 0 0 0 0
José Sánchez Martínez 1 0 1 0 0 0 0 0
Ryuji Sato 1 0 0 1 0 0 0 0
Keigo Sendachi 1 1 0 0 0 0 0 0
Ali Shaban 1 1 0 0 0 0 0 0
Lewis Smith 1 0 1 0 0 0 0 0
Masaki Tsuruoka 1 1 0 0 0 0 0 0