Referee Country W D L
Umesh Bora 3 1 2 0 0 1 0 0
Senthil Nathan 3 2 0 1 0 0 0 0
Raktim Shah 3 1 1 1 0 0 0 0
Akash Routh 2 1 0 1 2 0 0 0
Rahul Gupta 2 2 0 0 1 0 0 0
Raj Moses 2 1 0 1 0 0 0 0
Tejas Nagvenkar 2 1 1 0 0 0 0 0
Ranjit Bakshi 1 1 0 0 1 0 0 0
Crystal John 1 1 0 0 1 0 0 0
Pratik Mondal 1 0 1 0 1 0 0 0
Om Prakash Thakur 1 1 0 0 1 0 0 0
Khamruddin Avez 1 1 0 0 0 0 0 0
Rosario Fernandes 1 0 0 1 0 0 0 0
Juri Frischer 1 0 1 0 0 0 0 0
Rabichandra Singh Irengbam 1 0 0 1 0 1 0 0
Williams Koshi 1 0 0 1 0 0 0 0
Suman Kumar 1 0 1 0 0 0 0 0
Ajitkumar Lairenlakpam 1 0 0 1 0 0 0 0
Bhaskaran Santosh Kumar 1 0 0 1 0 0 0 0
Priyobarta Singh 1 1 0 0 0 0 0 0