» Referees  
Name born Country M. yellow second yellow red
Marcin Borski 13/04/1973 Poland Poland 5 18 - 1
Tomasz Musiał 19/02/1981 Poland Poland 4 12 - -
Paweł Gil 28/06/1976 Poland Poland 3 16 1 -
Jarosław Przybył 18/03/1976 Poland Poland 3 14 1 1
Krzysztof Jakubik 20/07/1983 Poland Poland 2 8 - 2
Tomasz Kwiatkowski 25/02/1978 Poland Poland 2 7 - -
Bartosz Frankowski 26/09/1986 Poland Poland 1 2 - -
Tomasz Garbowski Poland Poland 1 5 - -
Sebastian Jarzębak 20/09/1974 Poland Poland 1 3 - -
Szymon Marciniak 07/01/1981 Poland Poland 1 3 1 -
Paweł Raczkowski 10/05/1983 Poland Poland 1 3 1 -
Tomasz Radkiewicz 18/04/1977 Poland Poland 1 1 - -
Jaroslav Rynkiewicz Poland Poland 1 1 - -
Daniel Stefański 07/07/1977 Poland Poland 1 1 - -
Mariusz Złotek 26/04/1970 Poland Poland 1 5 - -
sum 28 99 4 4