Referee Country W D L
Yuriy Baskakov 1 1 0 0 0 0 0 0
Igor Egorov 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksandr Evstigneev 1 0 1 0 0 0 0 0
Aleksandr Gonchar 1 1 0 0 0 0 0 0
Aleksey Nikolaev 1 1 0 0 0 0 0 0
Vladimir Ovchinnikov 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksey Tyumin 1 0 1 0 0 0 0 0