Referee Country W D L
Anatoliy Abdula 5 4 1 0 1 0 0 0
Evgen Aranovskiy 5 1 3 1 0 2 0 0
Yuriy Mozharovsky 5 1 2 2 0 1 0 0
Konstantin Trukhanov 5 2 1 2 0 2 0 0
Mikola Balakin 3 2 0 1 0 0 0 0
Sergiy Berezka 3 0 2 1 0 0 0 0
Sergey Boyko 3 3 0 0 0 1 0 0
Dmitry Kutakov 3 2 0 1 0 0 0 0
Yuriy Vaks 3 1 0 2 0 0 0 0
Yaroslav Kozyk 2 1 1 0 1 1 0 0
Anatoliy Zhabchenko 2 0 1 1 1 1 0 0
Ivan Bondar 2 2 0 0 0 0 0 0
Oleksandr Derdo 2 1 1 0 0 1 0 0
Vitaliy Romanov 2 1 0 1 0 0 0 0
Äliyar Ağayev 1 0 1 0 0 0 0 0
Artur Dias 1 1 0 0 0 0 0 0
Hüseyin Göçek 1 0 1 0 0 0 0 0
Kenn Hansen 1 0 0 1 0 0 0 0
Oleksandr Ivanov 1 1 0 0 0 0 0 0
Richard Liesveld 1 0 0 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Gediminas Mažeika 1 1 0 0 0 0 0 0
Vitaliy Meshkov 1 0 0 1 0 0 0 0
Yuriy Moseychuk 1 1 0 0 0 0 0 0
Vladimir Moskalev 1 0 0 1 0 0 0 0
Igor Paskhal 1 0 0 1 0 0 0 0
Radu Petrescu 1 1 0 0 0 1 0 0
Viktor Shvetsov 1 1 0 0 0 0 0 0
Fernando Teixeira Vitienes 1 0 0 1 0 0 0 0
Andris Treimanis 1 1 0 0 0 0 0 0
István Vad II. 1 0 1 0 0 0 0 0
Paolo Valeri 1 1 0 0 0 0 0 0
Mikhail Vilkov 1 1 0 0 0 0 0 0
Slavko Vinčić 1 1 0 0 0 0 0 0
Tobias Welz 1 0 0 1 0 0 0 0