Referee Country W D L
Kateryna Monzul 5 2 1 2 0 0 0 0
Denys Shurman 5 3 1 1 0 0 0 0
Evgen Aranovskiy 3 2 1 0 0 0 0 0
Yury Ivanov 3 0 2 1 0 0 0 0
Maksim Kozyryatskiy 3 1 1 1 0 0 0 0
Dmitry Kutakov 3 1 1 1 0 0 0 0
Vladimir Novokhatniy 3 1 1 1 0 1 0 0
Vitali Romanov 3 1 1 1 0 0 0 0
Mikola Balakin 2 2 0 0 0 0 0 0
Viktor Kopiyevskyy 2 0 0 2 0 0 0 0
Yaroslav Kozyk 2 1 1 0 0 0 0 0
Yuriy Mozharovsky 2 1 0 1 0 0 0 0
Igor Paskhal 2 0 0 2 0 0 0 0
Furkat Atazhanov 1 1 0 0 0 1 0 0
Dmytro Bondarenko 1 0 1 0 0 0 0 0
Sergey Boyko 1 0 0 1 0 0 0 0
Oleksandr Derdo 1 0 0 1 0 0 0 0
Oleksiy Derevinsky 1 1 0 0 0 0 0 0
Konstantin Trukhanov 1 1 0 0 0 0 0 0