Referee Country W D L
Yaroslav Kozyk 3 2 1 0 0 0 0 0
Vladimir Novokhatniy 3 1 0 2 0 1 0 0
Oleksandr Solov`yan 3 0 2 1 0 0 0 0
Evgen Aranovskiy 2 0 1 1 0 0 0 0
Roman Blavatskiy 2 0 0 2 0 0 0 0
Oleksiy Derevinskiy 2 0 0 2 0 0 0 0
Maksim Kozyryatskiy 2 0 2 0 0 1 0 0
Kateryna Monzul 2 1 1 0 0 0 0 0
Vitaliy Romanov 2 0 1 1 0 0 0 0
Anastasiya Romanyuk 2 0 2 0 0 0 0 0
Anthony Taylor 2 1 1 0 0 0 0 0
Klym Zabroda 2 2 0 0 0 1 0 0
Sergey Boyko 1 1 0 0 0 1 0 0
Yury Ivanov 1 1 0 0 0 1 0 0
Mete Kalkavan 1 1 0 0 0 0 0 0
Alexander Omelchenko 1 0 0 1 0 1 0 0
Igor Paskhal 1 1 0 0 0 0 0 0
Mykhailo Rayda 1 0 1 0 0 0 0 0
Oleksandr Shandor 1 0 1 0 0 0 0 0
Sergiy Zadyran 1 0 1 0 0 0 0 0