» Referees » Assistants  
Name born Country M.
Hisahito Okano 26/12/1963 Japan Japan 25
Tadashi Hase Japan Japan 21
Toshiyuki Nagi 29/11/1971 Japan Japan 20
Michio Nakahara Japan Japan 20
Yoshihisa Takahashi 11/04/1964 Japan Japan 20
Kimihiko Dakiyama Japan Japan 19
Akane Yagi 14/01/1974 Japan Japan 19
Tadaomi Aiba 18/03/1967 Japan Japan 18
Masahiko Harada 17/06/1966 Japan Japan 18
Shinichi Hirano 18/06/1963 Japan Japan 18
Kazuhiko Maejima Japan Japan 18
Kazushiro Miyajima 17/12/1967 Japan Japan 18
Koji Murakami 23/11/1969 Japan Japan 18
Hideaki Nishio 04/01/1975 Japan Japan 18
Haruhiro Otsuka 16/04/1975 Japan Japan 18
Takashi Aoki Japan Japan 17
Hitoshi Nakagomi Japan Japan 17
Hisashi Nakai 03/12/1968 Japan Japan 17
Tsuyoshi Ogura Japan Japan 17
Hiroshi Tezuka 08/06/1965 Japan Japan 17
Daikichi Kanada Japan Japan 16
Shuichi Majima 13/04/1970 Japan Japan 16
Yoshikazu Hiroshima 22/05/1962 Japan Japan 15
Masaaki Shimomura Japan Japan 15
Toshiaki Futamata Japan Japan 14
Toru Sagara 25/06/1976 Japan Japan 14
Susumu Takeda Japan Japan 14
Kyoji Ishikawa Japan Japan 13
Hideaki Sato Japan Japan 13
Yasuhiko Yamazaki 24/06/1964 Japan Japan 13
Hiroyuki Ajiki Japan Japan 12
Keiji Kamiara Japan Japan 11
Hiroshi Yamaguchi Japan Japan 11
Toshimitsu Yasumoto 25/04/1965 Japan Japan 11
Naoki Esumi 05/12/1960 Japan Japan 10
Takahiro Okano 04/06/1970 Japan Japan 9
Ichiro Inukai Japan Japan 7
Masatoshi Shibata 09/07/1961 Japan Japan 5
Shinji Ochi 15/10/1975 Japan Japan 4
Motohito Takeuchi Japan Japan 4
Krysztof Myrmus 04/06/1974 Poland Poland 3
Maciej Szymanik 15/01/1970 Poland Poland 3
Togo Toda 10/06/1974 Japan Japan 3
Hiroshi Yamauchi 05/01/1966 Japan Japan 3
sum 612