Bantu Mafeteng Season 2020/2021 22 Players/Coaches
Bantu Mafeteng Season 2019/2020 33 Players/Coaches
Bantu Mafeteng Season 2018/2019 28 Players/Coaches
Bantu Mafeteng Season 2017/2018 15 Players/Coaches
Bantu Mafeteng Season 2016/2017 5 Players/Coaches
Bantu Mafeteng Season 2015/2016 4 Players/Coaches
Bantu Mafeteng Season 2014/2015 6 Players/Coaches
Bantu Mafeteng Season 2013/2014 3 Players/Coaches
Bantu Mafeteng Season 2012/2013 5 Players/Coaches
Bantu Mafeteng Season 2011/2012 4 Players/Coaches
Bantu Mafeteng Season 2010/2011 1 Players/Coaches
Bantu Mafeteng Season 2009/2010 1 Players/Coaches
Bantu Mafeteng Season 1997/1998 1 Players/Coaches