Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 2019/2020 11 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 2018/2019 8 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 2017/2018 14 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 2016/2017 11 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 2015/2016 9 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 2014/2015 6 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 2013/2014 4 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 2012/2013 1 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 2011/2012 2 Players/Coaches
Beitar Shimshon Tel Aviv Season 2010/2011 1 Players/Coaches
Beitar Shimshon Tel Aviv Season 2009/2010 1 Players/Coaches
Beitar Shimshon Tel Aviv Season 2006/2007 1 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1999/2000 2 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1998/1999 1 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1997/1998 1 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1995/1996 5 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1994/1995 3 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1993/1994 1 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1992/1993 6 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1991/1992 2 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1989/1990 2 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1988/1989 2 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1986/1987 1 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1983/1984 1 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1982/1983 2 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1981/1982 2 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1980/1981 2 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1979/1980 1 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1978/1979 2 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1977/1978 3 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1976/1977 3 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1975/1976 3 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1974/1975 2 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1973/1974 2 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1972/1973 1 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1965/1966 1 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1964/1965 1 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1955/1956 1 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1954/1955 1 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1948/1949 1 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1947/1948 1 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1946/1947 2 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1945/1946 2 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1944/1945 2 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1943/1944 2 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1942/1943 2 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1941/1942 1 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1940/1941 1 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1939/1940 1 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1938/1939 1 Players/Coaches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 1937/1938 1 Players/Coaches