Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 2019/2020 1 Matches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 2016/2017 2 Matches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 2015/2016 4 Matches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 2014/2015 1 Matches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 2012/2013 1 Matches
Beitar Tel Aviv Bat Yam Season 2011/2012 1 Matches