San Antonio Unido Season 2021/2022 24 Players/Coaches
San Antonio Unido Season 2020/2021 29 Players/Coaches
San Antonio Unido Season 2019/2020 3 Players/Coaches
San Antonio Unido Season 2018/2019 18 Players/Coaches
San Antonio Unido Season 2017/2018 6 Players/Coaches
San Antonio Unido Season 2016/2017 11 Players/Coaches
San Antonio Unido Season 2015/2016 11 Players/Coaches
San Antonio Unido Season 2014/2015 10 Players/Coaches
San Antonio Unido Season 2013/2014 8 Players/Coaches
San Antonio Unido Season 2012/2013 19 Players/Coaches
San Antonio Unido Season 2011/2012 6 Players/Coaches
San Antonio Unido Season 2010/2011 1 Players/Coaches
San Antonio Unido Season 2009/2010 1 Players/Coaches
San Antonio Unido Season 2008/2009 4 Players/Coaches
San Antonio Unido Season 2007/2008 1 Players/Coaches
San Antonio Unido Season 1999/2000 1 Players/Coaches
San Antonio Unido Season 1981/1982 1 Players/Coaches
San Antonio Unido Season 1980/1981 1 Players/Coaches
San Antonio Unido Season 1979/1980 1 Players/Coaches
San Antonio Unido Season 1978/1979 2 Players/Coaches
San Antonio Unido Season 1977/1978 1 Players/Coaches
San Antonio Unido Season 1968/1969 1 Players/Coaches
San Antonio Unido Season 1967/1968 1 Players/Coaches
San Antonio Unido Season 1966/1967 1 Players/Coaches
San Antonio Unido Season 1965/1966 1 Players/Coaches