Yamaha Stadium
2500 Shingai
438-025 Iwata, Präfektur Shizuoka
Japan