Referee Country W D L
Koichiro Fukushima 4 2 0 2 0 0 0 0
Futoshi Nakamura 3 1 1 1 1 0 0 0
Yuichi Nishimura 3 1 1 1 1 0 0 0
Yudai Yamamoto 3 2 0 1 1 1 0 0
Yusuke Araki 3 0 1 2 0 0 0 0
Akihiko Ikeuchi 3 2 1 0 0 0 0 0
Hiroyuki Kimura 2 0 0 2 1 0 0 0
Jumpei Iida 2 2 0 0 0 0 0 0
Yoshiro Imamura 2 1 0 1 0 0 0 0
Hiroki Kasahara 2 1 1 0 0 0 0 0
Koei Koya 2 0 0 2 0 0 0 0
Hajime Matsuo 2 1 0 1 0 0 0 0
Ryo Tanimoto 2 1 0 1 0 0 0 0
Shu Kawamata 1 1 0 0 1 0 0 0
Keigo Sendachi 1 1 0 0 1 0 0 0
Ali Sabah Adday Al Qaysi 1 0 1 0 0 0 0 0
Toru Kakinuma 1 1 0 0 0 0 0 0
Takafumi Mikuriya 1 0 0 1 0 0 0 0
Koki Nagamine 1 0 0 1 0 0 0 0
Toshihiro Nakai 1 1 0 0 0 0 0 0
Referee Country W D L
Takuto Okabe 1 0 1 0 0 0 0 0
Hirokazu Otsubo 1 0 1 0 0 0 0 0
Hettikamkanamge Perera 1 1 0 0 0 0 0 0
Ali Shaban 1 1 0 0 0 0 0 0
Hayato Shimizu 1 1 0 0 0 0 0 0
Koji Takasaki 1 0 0 1 0 0 0 0
Masuya Ueda 1 0 0 1 0 0 0 0
Jasper Vergoote 1 0 1 0 0 0 0 0
Yoshimi Yamashita 1 0 0 1 0 0 0 0