Referee Country W D L
Tetsuya Hamana 10 5 0 5 0 0 0 0
Masayoshi Okada 10 6 0 4 0 0 0 0
Hiroyuki Umemoto 10 6 0 4 0 1 0 0
Hideo Kikuchi 9 2 0 7 0 0 0 0
Kiyoshi Ota 8 4 0 4 0 0 0 0
Tatsumi Ono 7 4 0 3 0 0 0 0
Zoran Petrović 6 0 0 6 0 1 0 0
Fumikazu Shioyazono 6 3 0 3 0 0 0 0
Naotsugu Fuse 5 2 0 3 0 0 0 0
Yotaro Moritsu 5 2 0 3 0 0 0 0
Shizuo Takada 5 1 0 4 0 0 0 0
Juan Carlos Crespi 4 3 0 1 0 0 0 0
Les Mottram 4 2 0 2 0 0 0 0
Shinichiro Obata 4 2 0 2 0 0 0 0
Armando Perez 4 2 0 2 0 0 0 0
Keiichi Sunakawa 4 2 0 2 0 0 0 0
Kenji Tanaka 4 2 0 2 0 1 0 0
Yoshitsugu Katayama 3 1 0 2 0 0 0 0
Alfredo de Jesus Rodas 2 0 0 2 0 0 0 0
Lutz-Michael Fröhlich 2 1 0 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Koetsu Kikuchi 2 0 0 2 0 0 0 0
Yasuhiro Matsuzaki 2 2 0 0 0 0 0 0
Yoshimi Ogawa 2 1 0 1 0 0 0 0
Kiichiro Tachi 2 2 0 0 0 1 0 0
Alfredo Trentalange 2 0 0 2 0 0 0 0
Hitoshi Yamada 2 0 0 2 0 0 0 0
Mohammed Abdullah 1 0 0 1 0 0 0 0
Jamal Al Sharif 1 1 0 0 0 0 0 0
Yasuhiro Hemmi 1 1 0 0 0 1 0 0
Toru Kamikawa 1 1 0 0 0 0 0 0
Hisaharu Kitamura 1 0 0 1 0 0 0 0
Rune Larsson 1 1 0 0 0 0 0 0
Kazuhiko Matsumura 1 1 0 0 0 0 0 0
Yusuf Namoğlu 1 0 0 1 0 0 0 0
Masahiro Sogawa 1 0 0 1 0 0 0 0
Alberto Tejada 1 1 0 0 0 0 0 0
Tim Weyland 1 1 0 0 0 0 0 0