Referee Country W D L
Reo Tanaka 5 2 0 3 3 1 0 0
Toru Kakinuma 3 0 2 1 1 0 0 0
Takuto Okabe 3 3 0 0 1 1 0 0
Kazuyoshi Enomoto 3 0 1 2 0 0 0 0
Jumpei Iida 3 2 0 1 0 0 0 0
Koei Koya 3 0 2 1 0 0 0 0
Yosuke Kubota 3 0 1 2 0 0 0 0
Yuichi Nishimura 3 2 0 1 0 0 0 0
Masaki Tsuruoka 3 0 2 1 0 0 0 0
Minoru Tōjō 2 1 0 1 2 0 0 0
Koichiro Fukushima 2 1 0 1 0 0 0 0
Masaaki Iemoto 2 1 0 1 0 0 0 0
Akihiko Ikeuchi 2 1 0 1 0 0 0 0
Atsushi Kamimura 2 0 0 2 0 0 0 0
Shoichiro Mikami 2 1 0 1 0 0 0 0
Takafumi Mikuriya 2 1 0 1 0 0 0 0
Keisuke Nobori 2 0 1 1 0 0 0 0
Hirokazu Otsubo 2 0 0 2 0 0 0 0
Keigo Sendachi 2 1 1 0 0 0 0 0
Hayato Shimizu 2 0 1 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Hiroyoshi Takayama 2 1 1 0 0 0 0 0
Naoto Uehara 2 0 1 1 0 0 0 0
Koji Takasaki 1 1 0 0 2 0 0 0
Masuya Ueda 1 0 0 1 1 0 0 0
Yūsuke Araki 1 0 0 1 0 0 0 0
Mario Díaz de Vivar 1 1 0 0 0 0 0 0
Masaru Fujita 1 0 0 1 0 0 0 0
Guillermo Guerrero 1 0 1 0 0 0 0 0
Koei Hut 1 0 1 0 0 0 0 0
Yoshiro Imamura 1 0 1 0 0 0 0 0
Kazuyoshi Karashima 1 0 0 1 0 0 0 0
Shu Kawamata 1 0 1 0 0 0 0 0
Dai Matsumoto 1 0 0 1 0 0 0 0
Hajime Matsuo 1 0 0 1 0 0 0 0
Futoshi Nakamura 1 0 0 1 0 0 0 0
Hiromichi Oka 1 0 1 0 0 0 0 0
Amin Omar 1 0 0 1 0 0 0 0
Ryuji Sato 1 0 1 0 0 0 0 0
Tomokazu Sato 1 0 0 1 0 0 0 0
Shuhei Shimizu 1 0 0 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Yūzō Sutani 1 0 1 0 0 1 0 0
Kenshi Uda 1 0 1 0 0 1 0 0
Claudia Umpierrez 1 1 0 0 0 0 0 0
Yudai Yamamoto 1 0 0 1 0 0 0 0
Ryosuke Yamaoka 1 1 0 0 0 0 0 0
Tetsuro Yoshida 1 0 0 1 0 0 0 0