Referee Country W D L
Zoran Petrović 7 3 0 4 0 0 0 0
Hideo Kikuchi 6 1 0 5 0 0 0 0
Kiyoshi Ota 6 3 0 3 0 0 0 0
Fumikazu Shioyazono 6 2 0 4 0 1 0 0
Hiroyuki Umemoto 6 3 0 3 0 1 0 0
Naotsugu Fuse 5 3 0 2 0 2 0 0
Tatsumi Ono 5 3 0 2 0 0 0 0
Juan Carlos Crespi 4 3 0 1 3 0 0 1
Tetsuya Hamana 4 2 0 2 0 1 1 0
Armando Perez 4 2 0 2 0 0 0 0
Keiichi Sunakawa 4 3 0 1 0 2 0 0
Shizuo Takada 4 2 0 2 0 2 0 1
Kenji Tanaka 4 2 0 2 0 0 0 0
Yotaro Moritsu 3 1 0 2 1 0 0 0
Yoshimi Ogawa 3 1 0 2 1 0 0 0
Les Mottram 3 2 0 1 0 0 0 0
Lutz-Michael Fröhlich 2 1 0 1 0 0 0 0
Yoshitsugu Katayama 2 1 0 1 0 0 0 0
Shinichiro Obata 2 0 0 2 0 0 0 0
Masayoshi Okada 2 1 0 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Bernard Saules 2 1 0 1 0 1 0 0
Kiichiro Tachi 2 2 0 0 0 0 0 0
Alfredo Trentalange 2 0 0 2 0 0 0 0
Piotr Werner 1 1 0 0 1 0 0 0
Ahmad Bash 1 0 0 1 0 0 0 0
Martin Bodenham 1 0 0 1 0 0 0 0
Samuel Yam-Ming Chan 1 0 1 0 0 0 0 0
Yasuhiro Hemmi 1 1 0 0 0 0 0 0
Toru Kamikawa 1 1 0 0 0 1 0 0
Salah Mohammed Karim 1 0 0 1 0 0 0 0
Koetsu Kikuchi 1 0 0 1 0 0 0 0
Kazuhiko Matsumura 1 1 0 0 0 0 1 0
Yasuhiro Matsuzaki 1 1 0 0 0 0 0 0
Alberto Tejada 1 1 0 0 0 0 0 0