Referee Country W D L
Koetsu Kikuchi 6 4 0 2 0 1 0 0
Tatsumi Ono 6 4 0 2 0 1 0 0
Hiroyuki Umemoto 4 3 0 1 0 1 0 0
Yotaro Moritsu 3 1 0 2 0 0 0 0
Shinichiro Obata 3 1 0 2 0 1 0 0
Shizuo Takada 3 0 0 3 0 1 0 0
Martin Bodenham 2 2 0 0 0 1 0 0
Juan Carlos Crespi 2 0 0 2 0 1 0 0
Naotsugu Fuse 2 0 0 2 0 0 0 0
Tetsuya Hamana 2 0 0 2 0 0 0 0
Yoshitsugu Katayama 2 1 0 1 0 0 0 0
Hideo Kikuchi 2 1 0 1 0 1 0 0
Masayoshi Okada 2 0 0 2 0 0 1 0
Kiyoshi Ota 2 2 0 0 0 0 0 0
Zoran Petrović 2 2 0 0 0 0 0 0
Fumikazu Shioyazono 2 0 0 2 0 0 0 0
Kenji Tanaka 2 0 0 2 0 0 0 0
Ahmad Bash 1 0 0 1 0 0 0 0
Samuel Yam-Ming Chan 1 0 1 0 0 0 0 0
Salah Mohammed Karim 1 0 0 1 0 0 0 0
Referee Country W D L
Yusuf Namoğlu 1 0 0 1 0 0 0 0
Yoshimi Ogawa 1 1 0 0 0 0 0 0
Masahiro Sogawa 1 0 0 1 0 0 0 0
Kiichiro Tachi 1 0 0 1 0 0 0 0
Alfredo Trentalange 1 1 0 0 0 0 0 0