» Referees  
Name born Country M. yellow second yellow red
Bartosz Frankowski 26/09/1986 Poland Poland 27 115 5 5
Tomasz Musiał 19/02/1981 Poland Poland 27 113 2 3
Szymon Marciniak 07/01/1981 Poland Poland 26 107 1 2
Paweł Raczkowski 10/05/1983 Poland Poland 25 98 2 4
Tomasz Kwiatkowski 25/02/1978 Poland Poland 23 80 7 -
Krzysztof Jakubik 20/07/1983 Poland Poland 22 85 3 3
Paweł Gil 28/06/1976 Poland Poland 20 78 4 1
Mariusz Złotek 26/04/1970 Poland Poland 20 50 3 -
Jarosław Przybył 18/03/1976 Poland Poland 19 74 1 1
Marcin Borski 13/04/1973 Poland Poland 17 68 3 1
Daniel Stefański 07/07/1977 Poland Poland 10 38 2 -
Adam Lyczmański 17/05/1980 Poland Poland 4 11 - 1
sum 240 917 33 21