Squad
Appearances
sorting
Name
Dmitriy Aydov 180' 2 2 - - - - - -
Aleksandr Cherevko 148' 2 2 - 2 - - - -
Vasili Chernitsyn 180' 2 2 - - - - - -
Matija Dvorneković 180' 2 2 - - - - - -
Vitaliy Kazantsev 32' 2 - 2 - - - - -
Dmitriy Kudryashov 150' 2 2 - 1 - 1 - -
Sergey Kvasov 120' 2 1 1 - - - - -
Tomas Mikuckis 175' 2 2 - 1 - 1 - -
Dmitri Polyanin 180' 2 2 - - - - - -
Aleksandr Salugin 180' 2 2 - - 1 - 1 -
Sergey Vaganov 180' 2 2 - - - 1 - -
Vadim Gagloev 90' 1 1 - - - 1 - -
Sergey Korovushkin 5' 1 - 1 - - - - -
Eldar Mamaev 90' 1 1 - - - - - -
Egor Tarakanov 90' 1 1 - - - - - -
Egor Egorov - - - - - - - - -
Dmitri Varfolomeev - - - - - - - - -