Squad
Appearances
sorting
Name
Shinji Okazaki 2659' 31 30 1 7 13 3 - -
Jungo Fujimoto 2504' 32 29 3 11 12 2 - -
Frode Johnsen 2651' 33 30 3 8 9 - - -
Akihiro Hyodo 2792' 33 32 1 11 4 3 - -
Eddy Bosnar 1749' 22 19 3 1 3 6 - -
Takuma Edamura 593' 12 5 7 4 3 - - -
Genki Omae 288' 13 3 10 3 3 - - -
Kazuki Hara 164' 10 1 9 1 2 - - -
Yasuhiro Hiraoka 2294' 27 26 1 1 2 4 1 -
Shinji Ono 2123' 30 28 2 19 2 8 - -
Masaki Yamamoto 743' 20 6 14 5 2 - - -
Takuya Honda 2790' 31 31 - - 1 6 - -
Teruyoshi Ito 607' 16 5 11 2 1 - - -
Keisuke Iwashita 1648' 20 19 1 2 1 2 - 2
Yuichiro Nagai 359' 14 3 11 3 1 1 - -
Kosuke Ota 2099' 28 22 6 1 1 4 1 -
Tomonobu Hiroi 248' 4 3 1 1 - 1 - -
Daisuke Ichikawa 1705' 21 19 2 3 - 3 - -
Sho Ito 10' 2 - 2 - - - - -
Arata Kodama 1144' 15 14 1 5 - 2 - -
Shun Nagasawa 56' 1 1 - 1 - - - -
Yohei Nishibe 2762' 32 32 - 2 - 3 - -
Jumpei Takaki 133' 5 1 4 1 - 1 - -
Yohei Takeda 298' 4 2 2 - - - - -
Shinji Tsujio 1160' 17 13 4 7 - 1 - -
Kaito Yamamoto - - - - - - - - -
Naoaki Aoyama - - - - - - - - -
Yu Kijima - - - - - - - - -
Atomu Nabeta - - - - - - - - -
Yuki Nagahata - - - - - - - - -
Kota Sugiyama - - - - - - - - -
Ryo Takeuchi - - - - - - - - -
Kempei Usui - - - - - - - - -