Squad
Appearances
sorting
Name
Kazuma Watanabe 1766' 24 20 4 8 8 - - -
Shingo Hyodo 2612' 32 31 1 13 6 2 - -
Shunsuke Nakamura 2697' 32 31 1 7 5 2 - -
Koji Yamase 2395' 33 27 6 14 5 2 - -
Takashi Amano 1890' 21 21 - - 3 1 - -
Yuji Ono 1086' 17 12 5 8 3 3 - -
Norihisa Shimizu 1047' 18 13 5 8 3 - - -
Aria Jasuru Hasegawa 666' 19 8 11 8 2 1 - -
Yuzo Kurihara 2456' 28 28 - 3 2 3 - -
Jin Hanato 378' 10 3 7 2 1 - - -
Kenta Kano 834' 20 8 12 7 1 3 - -
Ryuji Kawai 783' 14 8 6 2 1 2 - -
Naoki Matsuda 1345' 19 15 4 5 1 7 - -
Daisuke Sakata 683' 20 6 14 5 1 1 - -
Yota Akimoto - - - - - - - - -
Pablo Bastianini 118' 6 - 6 - - - - -
Tetsuya Enomoto - - - - - - - - -
Masato Fujita 357' 5 4 1 1 - 1 - -
Yasuhiro Hato 2202' 25 25 - 2 - - - -
Hiroki Iikura 3060' 34 34 - - - 2 - -
Takashi Kanai 562' 8 6 2 2 - - - -
Rei Matsumoto 99' 5 1 4 1 - - - -
Kota Mizunuma 77' 4 1 3 1 - - - -
Yuji Nakazawa 1980' 22 22 - - - 1 - -
Shohei Ogura 2706' 31 30 1 1 - 8 - -
Manabu Saito 60' 3 - 3 - - - - -
Yosuke Saito 11' 2 - 2 - - 1 - -
Yūsuke Tanaka 1800' 20 20 - - - 4 - -
Yosuke Abe - - - - - - - - -
Dong-ho Jeong - - - - - - - - -
Masakazu Tashiro - - - - - - - - -
Nobuhisa Urata - - - - - - - - -