FK KOM Podgorica Season 2020/2021 8 Matches
FK KOM Podgorica Season 2019/2020 32 Matches
FK KOM Podgorica Season 2018/2019 5 Matches
FK KOM Podgorica Season 2017/2018 39 Matches
FK KOM Podgorica Season 2016/2017 3 Matches
FK KOM Podgorica Season 2015/2016 1 Matches
FK KOM Podgorica Season 2014/2015 1 Matches
FK KOM Podgorica Season 2013/2014 1 Matches
FK KOM Podgorica Season 2012/2013 1 Matches
FK KOM Podgorica Season 2011/2012 1 Matches
FK KOM Podgorica Season 2010/2011 1 Matches
FK KOM Podgorica Season 2009/2010 34 Matches
FK KOM Podgorica Season 2008/2009 33 Matches
FK KOM Podgorica Season 2007/2008 33 Matches
FK KOM Podgorica Season 2006/2007 33 Matches
FK KOM Podgorica Season 2003/2004 30 Matches