Squad
Appearances
sorting
Name
Juninho 1521' 19 17 2 4 14 2 - -
Masaru Kurotsu 2503' 33 28 5 11 8 3 - -
Renatinho 1198' 15 14 1 6 7 5 - -
Vitor Júnior 2140' 29 23 6 5 7 4 - -
Tae-se Jong 824' 10 10 - 4 5 4 - -
Kengo Nakamura 2224' 27 24 3 3 4 5 - -
Takuro Yajima 728' 12 8 4 1 4 - - -
Takanobu Komiyama 2970' 33 33 - - 3 4 - -
Jumpei Kusukami 784' 22 8 14 8 3 1 - -
Yusuke Tasaka 2147' 26 26 - 12 3 4 - -
Yusuke Mori 1992' 25 22 3 2 2 5 - -
Hiroyuki Taniguchi 1206' 27 12 15 7 1 1 - -
Takashi Aizawa 2026' 23 23 - 1 - - - -
Shunsuke Ando - - - - - - - - -
Yusuke Igawa 1773' 21 20 1 2 - 5 - -
Junichi Inamoto 2005' 28 28 - 21 - 6 1 -
Hiroki Ito 1959' 23 22 1 6 - 2 - -
Eiji Kawashima 990' 11 11 - - - - - -
Kosuke Kikuchi 1954' 23 23 - 4 - 4 - -
Yuji Kimura 80' 5 - 5 - - 1 - -
Yū Kobayashi 150' 6 1 5 1 - - - -
Kyohei Noborizato 104' 9 - 9 - - - - -
Hideki Sahara 479' 7 5 2 - - - - -
Jun Sonoda 151' 3 1 2 1 - - - -
Rikihiro Sugiyama 44' 1 - 1 - - - - -
Hidenobu Takasu 90' 1 1 - - - - - -
Shuhei Terada 840' 10 9 1 - - 3 - -
Tomonobu Yokoyama 731' 24 5 19 - - 4 - -
Yuki Yoshida - - - - - - - - -