FK Podillya-Khmelnitskiy Season 2019/2020 1 Players/Coaches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 2007/2008 1 Players/Coaches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 2006/2007 1 Players/Coaches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 2004/2005 1 Players/Coaches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 2003/2004 2 Players/Coaches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 2002/2003 1 Players/Coaches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 2001/2002 1 Players/Coaches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 2000/2001 1 Players/Coaches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 1998/1999 2 Players/Coaches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 1997/1998 2 Players/Coaches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 1996/1997 3 Players/Coaches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 1995/1996 4 Players/Coaches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 1994/1995 3 Players/Coaches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 1993/1994 2 Players/Coaches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 1992/1993 2 Players/Coaches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 1991/1992 2 Players/Coaches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 1990/1991 2 Players/Coaches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 1989/1990 1 Players/Coaches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 1988/1989 3 Players/Coaches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 1987/1988 1 Players/Coaches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 1985/1986 2 Players/Coaches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 1984/1985 1 Players/Coaches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 1979/1980 1 Players/Coaches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 1969/1970 1 Players/Coaches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 1968/1969 1 Players/Coaches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 1967/1968 1 Players/Coaches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 1964/1965 1 Players/Coaches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 1963/1964 1 Players/Coaches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 1962/1963 1 Players/Coaches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 1961/1962 1 Players/Coaches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 1960/1961 1 Players/Coaches
FK Podillya-Khmelnitskiy Season 1959/1960 1 Players/Coaches