Referee Country W D L
Aleksandr Gvardis 2 0 1 1 0 0 0 0
Yuriy Baskakov 1 1 0 0 0 0 0 0
Valentin Ivanov 1 0 0 1 0 0 0 0
Almir Kayumov 1 0 0 1 0 0 0 0
Mikhail Khodyrev 1 1 0 0 0 0 0 0
Aleksandr Kolobaev 1 0 1 0 0 0 0 0
Sergey Marushko 1 0 0 1 0 0 0 0
Valery Shaveyko 1 0 1 0 0 0 0 0
Igor Zakharov 1 0 1 0 0 0 0 0