Squad
Appearances
sorting
Name
Yutaro Oda 180' 2 2 - - 2 - - -
Solomon Sakuragawa 180' 2 2 - - 2 - - -
Shota Fujio 90' 1 1 - - 1 - - -
Shingo Omori 90' 1 1 - - 1 - - -
Asahi Uenaka 90' 1 1 - - 1 - - -