1st(1st leg) Netherlands - England 2:2 (2:1)
2nd (2nd leg) England - Netherlands 1:0 (0:0)
1st(1st leg): 09/11/2001 2nd (2nd leg): 13/11/2001 Winner: England
1st(1st leg) Greece - Turkey 3:0
2nd (2nd leg) Turkey - Greece 2:1
1st(1st leg): 09/11/2001 2nd (2nd leg): 13/11/2001 Winner: Greece
1st(1st leg) Sweden - Belgium 3:2
2nd (2nd leg) Belgium - Sweden 2:0
1st(1st leg): 09/11/2001 2nd (2nd leg): 13/11/2001 Winner: Belgium
1st(1st leg) Poland - Italy 2:5
2nd (2nd leg) Italy - Poland 0:0
1st(1st leg): 10/11/2001 2nd (2nd leg): 14/11/2001 Winner: Italy
1st(1st leg) Croatia - Czech Republic 1:1
2nd (2nd leg) Czech Republic - Croatia 0:0
1st(1st leg): 10/11/2001 2nd (2nd leg): 13/11/2001 Winner: Czech Republic
1st(1st leg) Romania - France 0:1
2nd (2nd leg) France - Romania 4:0
1st(1st leg): 10/11/2001 2nd (2nd leg): 14/11/2001 Winner: France
1st(1st leg) Spain - Portugal 2:1
2nd (2nd leg) Portugal - Spain 1:0
1st(1st leg): 10/11/2001 2nd (2nd leg): 13/11/2001 Winner: Portugal
1st(1st leg) Ukraine - Switzerland 1:2
2nd (2nd leg) Switzerland - Ukraine 2:1
1st(1st leg): 11/11/2001 2nd (2nd leg): 14/11/2001 Winner: Switzerland