Belgium Belgium UEFA Info Matches - - - - - - - - - - - - -
Czech Republic Czech Republic UEFA Info Matches - - - - - - - - - - - - -
Denmark Denmark UEFA Info Matches - - - - - - - - - - - - -
Finland Finland UEFA Info Matches - - - - - - - - - - - - -
Poland Poland UEFA Info Matches - - - - - - - - - - - - -
Spain Spain UEFA Info Matches - - - - - - - - - - - - -
Ukraine Ukraine UEFA Info Matches - - - - - - - - - - - - -
Yugoslavia Yugoslavia UEFA Info Matches - - - - - - - - - - - - -